Browse Priscian

GL page
(e.g. 10, 10b; range 1–249)

Search glosses

Search in:

Search results

100 matches found. Point to any link below for more information.

MSGlossKeil, GLThes.PriscianType(s)Lemma: gloss
233a33eIII 93,2book 16541 51 +coniunctiva: quasi vinculum
233a34fIII 93,3book 163116 3221 +quibus: .i. cum quibus partibus
233a34gIII 93,3book 16541 +vim: .i. aut disiungentem aut coniungentem
233a43hIII 93,10book 164228 +preterea: .i. accidit
233 m.i.iIII 93,10book 1659 (m.i.) ox XIIII
233b m.s.aIII 93,10book 1659 +(m.s.) amen
233b2bIII 93,12book 16423 51 +composita: .i. vincula
233b2cIII 93,13book 164222 +species: subauditur coniunctionum
233b13dIII 93,23book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
233b22eIII 94,10book 164228 +similiter: .i. pro quam ponitur
233b24fIII 94,12book 164224 +continuativae: .i. continuandas res
233b29III 94,16book 164142 si stertit dormit: (m.d.) / (233b32=94,18) si enim .. etc.: (m.d.) /
233b36gIII 94,21book 16321 +*aliquae: .i. alicuius
234a8aIII 95,10book 16541 +proprio: .i. principali
234a9III 95,11book 16111[?] heú (quianam)
234a15bIII 95,17book 1652 +ina: (m.l.) retro 0:| (cf. 231b38=87,16)
234a17cIII 95,19book 1652 +multa .. etc.: (m.l.) virgilius
234a20dIII 95,22book 1652 cum .. etc.: (m.l.) virgilius
234a23III 95,24book 164122 +adiunctivas: " (234a24=95,25) illae: "
234a23III 95,25book 164122 +casuales: : (ibid.) hae: :
234a30eIII 96,3book 1652 ne .. etc.: (m.l.) virgilius
234a31III 96,3book 1613 possit .
234a32III 96,5book 16111[?] híc
234a42fIII 96,17book 1652 dicam .. etc.: (m.l.) virgilius
234b2aIII 96,19book 16212 +busta: .i. sepulchra
234b2III 96,19book 1613 licebit .
234b3III 96,20book 1613 vetusta .
234b3bIII 96,21book 16212 +compaginibus: .i. ossibus
234b4III 96,21book 1613 urnas .
234b7cIII 96,25book 1652 eole .. etc.: (m.l.) virgilius
234b8III 96,25book 1613 rex .
234b9dIII 97,2book 1652 hic .. etc.: (m.l.) virgilius
234b12eIII 97,5book 1652 equidem .. etc.: (m.l.) virgilius
234b14fIII 95,8book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
234b14gIII 97,9book 16543 212 +si (qua): .i. certe
234b15hIII 97,10book 1652 idem: (m.l.) virgilius
234b15iIII 97,10book 16543 212 +si: .i. certe
234b16kIII 97,13book 1652 idem: (m.l.) virgilius
234b21lIII 97,19book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
234b24mIII 97,24book 1652 aut .. etc.: (m.l.) virgilius
234b25nIII 97,25book 1652 in eodem: (m.l.) virgilius
234b42oIII 98,14book 16212 +remex: .i. gubernator
235a m.s.aIII 98,14book 1659 (m.s.) ...?
235a2bIII 98,17book 16215 +penulam: (m.l.) penula est genus/ vestimenti cum fim/bris longis
235a13cIII 99,1book 16212 +parere: .i. obsequi
235a16dIII 99,6book 16423 +duplicatum: .i. adverbium
235a17eIII 99,7book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
235a18fIII 99,10book 1652 idem: (m.l.) virgilius
235a21III 99,13book 1612 etiamsí
235a22gIII 99,14book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
235a24hIII 99,17book 1652 idem: (m.l.) virgilius
235a25III 99,18book 1613 parentis .
235a28iIII 99,22book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
235a29kIII 99,23book 1652 13 [pi]etatis imago . aut: (m.l.) virgilius
235a30lIII 99,24book 1652 13 latebat . agnoscas: (m.l.) virgilius
235b2aIII 100,9book 16541 subiunctivis: (m.s.) .i. cum aliquibus/ subiunctionibus
235b4bIII 100,10book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
235b5cIII 100,12book 1652 [sta]res .. etc.: (m.l.) virgilius
235b5III 100,12book 1613 armis .
235b6dIII 100,13book 1652 [ae]tas .. etc.: (m.l.) virgilius
235b12''eIII 100,15book 1652 acuitur: (m.l.) Accentus
235b8"fIII 100,17book 16212 +illationem: .i. importationem (m.l.) vel intromissionem
235b8"gIII 100,17book 163232 +supradictum: .i. sensum
235b11"hIII 100,20book 16543 571 +ergo: .i. confirmativa
235b14"iIII 101,1book 16543 571 +quin: .i. confirmativa vel collectiva
235b17"kIII 101,6book 16212 571 +[illa]tivae: .i. introductivae
235b17"lIII 101,6book 16212 +inferuntur: .i. interponuntur
235b22mIII 101,11book 1652 [elo]quar .. etc.: (m.l.) virgilius
235b23nIII 101,13book 1652 an .. etc.: (m.l.) virgilius
235b24oIII 101,14book 1652 idem: (m.l.) virgilius
235b24III 101,15book 1613 iustiti,ane pri,us mi,rer bel,line la,borum
235b25pIII 101,16book 163232 +eaedem: .i. dubitativae
235b26qIII 101,16book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
235b27rIII 101,18book 16543 +pyr├ri*.n.: pro ne
235b27sIII 101,19book 1652 idem: (m.l.) virgilius
235b28tIII 101,20book 16541 +[tan]to.n.: anastrophe est
235b28uIII 101,21book 163232 +(haec) eadem: .i. ne
235b30III 101,25book 16111[?] ó
235b33wIII 102,4book 16543 +[neci]ne: .i. pro certe
235b35xIII 102,6book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
236a m.s.aIII 102,6book 1659 (m.s.) saulus qui fuerat fit adempto nomine paulus
236a5III 102,18book 16111[?] híc (pro)
236a6bIII 102,19book 16543 +substantia: .i. persona
236a8III 102,21book 1658 (m.l.) . (vergilius `cor.'' D ex verum)
236a11cIII 102,24book 1652 equidem .. etc.: (m.l.) virgilius
236a29dIII 103,16book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
236a30eIII 103,19book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
236a36fIII 103,26book 1652 progeniem .. etc.: (m.l.) virgilius
236a37III 103,26book 1613 duci .
236a39gIII 104,1book 16212 +socordiae: .i. ignavia stultitia neglegentia
236a42hIII 104,6book 1652 virgilius: (m.l.) virgilius
236b1III 104,9book 16111[?] híc
236b1aIII 104,9book 16222 +repletivae: .i. completivae
236b2bIII 104,10book 1652 heu .. etc.: (m.l.) virgilius
236b2cIII 104,10book 16543 +quianam: .i. completiva est
236b3dIII 104,12book 1652 aeole .. etc.: (m.l.) virgilius
236b3III 104,13book 16111[?] híc
236b9eIII 104,18book 16212 +citus: velox
236b26fIII 105,11book 1652 atque .. etc.: (m.l.) virgilius
236b27gIII 105,13book 1652 nam .. etc.: (m.l.) virgilius
Rijcklof Hofman, Pádraic Moran, Bernhard Bauer, St Gall Priscian Glosses, version 2.1 (2023) <http://stgallpriscian.ie/index.php?b=16> [accessed 29 May 2024]